Služby

Základné služby knižnice : 

 • Výpožičné služby prezenčné ( v knižnici)
 • Výpožičné služby absenčné ( mimo priestorov knižnice)
 • Predlžovanie výpožičnej lehoty dokumentov
 • Poskytovanie faktografických a bibliografických informácií
 • Kultúrno-vzdelávacie a spoločenské

 Špeciálne služby knižnice

 • Referenčné služby (Spýtajte sa knižnice)
 • Rešeršné služby
 • Medziknižničná výpožičná služba
 • Zabezpečenie prístupu k externým elektronickým informačným zdrojom (databáza EBSCO)
 • Sprístupnenie databáz na CD-ROM
 • Rezervovanie požadovaných dokumentov

 Doplnkové služby knižnice 

 • Reprografické služby – kopírovanie
 • Poskytovanie PC na spracovanie informácií v tabuľkovom editore
 • Tlač výstupov z PC

 Knižnica poskytuje služby na základe osobných, písomných alebo telefonických požiadaviek čitateľov a používateľov knižnice ako i požiadaviek zaslaných elektronickou poštou.

 

FOND KNIŽNICE

Knižničný fond knižnice tvoria 

 • Primárny fond : knihy, periodiká, regionálne dokumenty, elektronické  zdroje
 • Sekundárny fond : katalógy

Fondy, katalógy a zariadenia knižnice sú majetkom mesta Bytče (Zákon NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu). Každý používateľ knižnice je povinný ich chrániť a nepoškodzovať.

 Knihy

- Odborná literatúra pre deti

- Krásna literatúra pre deti a mládež

- Odborná literatúra pre dospelých

- Krásna literatúra pre dospelých

- Cudzojazyčná literatúra

 

Periodiká

Regionálne periodiká: Bytčiansky Kuriér

Denníky : Sme,  Pravda,

Týždenníky: Slovenka, Plus 7 dní, Život, Nový čas pre ženy, Žilinský večerník, Žilinské noviny My

Mesačníky: PC revue

 

EBSCO

Mestská knižnica vo svojich priestoroch umožňuje všetkým používateľom prístup do mnohoodborovej licencovanej databázy Ebsco.

Viac informácii.

Zoznam knižníc na Slovensku, ktoré sú zapojené do NÁRODNEJ LICENCIE DATANÁZ EBSCO

www.snk.sk/?kniznice_EBSCO